Úvodní stránka Symboly obce
Symboly obce PDF

Jan Tomášek - Znak a vlajka Kámena.

 

 

   Proč by měl mít Kámen svůj vlastní znak a vlajku a proč právě takové, jaké byly

schváleny? To je otázka, kterou si položí jistě řada obyvatel obce Kámen. Chceme-li na

tuto otázku podat srozumitelnou odpověď, měli bychom si ujasnit některé pojmy.

Tvorbou znaků, jejich popisem i historickým studiem se zabývá pomocná věda

historická – heraldika. Je to disciplína, která se vyvíjí už mnoho století, snad první

zmínky o heraldice, tvorbě heroldských a obecných figur na štítech rytířů, se objevují

v 11. století, v době křižáckých výprav. Za ta staletí heraldika formulovala své

zákonitosti, které by měly být respektovány při tvorbě znaků. Nejstarší formou heraldiky

je heraldika rodová, tedy vznik a užívání, případně polepšování, rodových znaků šlechty,

a později i měšťanstva. Městská heraldika se od středověku vyvíjela zejména

v souvislosti s užíváním městských pečetí a městský znak byl mnohdy odvozen právě

z městské pečeti. Za příklad může sloužit nejstarší zobrazení pečeti města Pelhřimova

ze 14. století, kdy Pelhřimov, jako město biskupské a arcibiskupské, obdržel svou pečeť

od pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Od 19. století získávají své znaky městyse

a později o svůj znak i vlajku usilují i menší obce. „Znak města (obce) byl a zůstává tváří

města (obce), je prvním přivítáním příchozích a svědectvím kulturnosti a vkusu

městských (obecních) představitelů. Přijetí znaku není dočasnou záležitostí: znak nelze

měnit se změnou představitelů obce; to by odporovalo nejen duchu heraldiky, ale také

duchu řádné správy.“ To jsou (nepatrně pozměněná) slova českého heraldika

Z. M. Zengera.

   Obec Kámen vznikla na přelomu 13. a 14. století jako podhradí hradu, který dal

obci také své jméno podle mohutné skály tvořené převážně z hadce (serpentinitu). První

zmínka o Kámeni se váže k Nimírovi z Kamene k roku 1316. Ten byl se svým bratrem

Zdíkem pohnán v roce 1318 k zemskému soudu pro škody, které způsobil ve vsích

Dobré Vodě a Věžné. Takže žádný slavný začátek. Pro nás je však důležitý fakt, že

Nimírův nástupce Bušek Tluksa přijal listem daným 4. března 1327 v Brně hrad Kámen

od krále jako ušlechtilé manství. Rod Tluksů pak ještě několikrát držel hrad a panství

Kámen v průběhu 14. a na počátku 15. století. Vladycký rod Tluksů pocházel

z Pelhřimovska (Tluksové z Božejova, Tluksové z Vokova) a měl ve znaku: na červeném

štítě dva stříbrné zkřížené meče se zlatými jílci. Proto v prvním, heraldicky pravém

horním poli znaku obce, je umístěn znak Tluksů. Od roku 1523 přichází na kamenské

panství rod Malovců z Malovic v osobě Petra z Malovic a drží Kámen až do počátku

18. století. Nejvýznamnější a nejslavnější představitel rodu Malovců Jan Kryštof

Malovec z Malovic, pán na Kámeně, který přikoupil i statky Zvěstov a Libouň, nechal

celý hrad přebudovat na raně barokní sídlo (jeho podoba se i přes nevhodné zásahy

v podstatě zachovala do současnosti) a v podhradí vybudoval kapli P. Marie Bolestné

s rodovou hrobkou a obdařil ji bohatou nadací, z jejích výnosů měla být kaple

udržována. Vladycký rod Malovců, který měl několik větví rozesetých od Vimperka až

po Pacov a Kámen, má ve znaku zlatou přední polovici koně ve skoku na modrém štítě.

Tento znak byl umístěn v heraldicky levém horním poli znaku obce. Celý znak obce je

pak rozdělen zúženým zlatým břevnem, což symbolizuje těžbu zlata v okolí za Jindřicha

z Ciglheimu po roce 1356. Ve spodním poli znaku byla umístěna heraldicky stylizovaná

obytná věž hradu (starý palác) v hradbách, protože je nejpatrnějším symbolem hradu

a vlastně celé obce.

   A ještě, jak je to s barvami a jejich kombinacemi na znaku: klasická heraldika

zná čtyři základní barvy (tinktury) – červenou, modrou, černou a zelenou. A zná dva

základní kovy: zlato (označeno žlutou barvou) a stříbro (označeno bílou barvou).

Kombinace barev ctí zásadu, že pole o jedné barvě nesmí sousedit s polem stejné barvy.

Ta samá zásada platí i při používání kovů, navíc by se neměly takto kombinovat i kovy

rozdílné, tzn. zlato a stříbro. Nejvhodnější je tedy kombinace barev a kovů, kdy kov

může oddělovat dvě pole ve stejné barvě.

   Když se zastupitelstvo obce Kámen rozhodlo svým usnesením požádat

poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o udělení znaku a vlajky obci, bylo třeba návrhy

předložit podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, který buď návrh

doporučí k udělení, nebo doporučí jeho přepracování. V našem případě podvýbor pro

heraldiku a vexilologii náš návrh přijal (dopisem ze dne 20. 3. 2013) a doporučil

předsedkyni poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Němcové, aby znak a vlajku

v navržené podobě obci udělila.

   Toto je oficiální závazný slovní popis (blason) znaku a vlajky obce Kámen:

Znak: „Štít dělen zúženým zlatým břevnem. V horním, červeno-modře polceném poli

vpravo zkřížené meče se zlatými jílci, vlevo půl zlatého koně s červeným uzděním.

V dolním modrém poli obdélná věž uprostřed kvádrované hradby, obojí stříbrné. Věž má

nahoře tři prázdná okna vedle sebe a červenou valbovou střechu se dvěma zlatými

makovicemi.“

   Vlajka: „Červeno-bílo-žluto-modře čtvrcený list. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“

K vlajce sluší ještě připomenout, že návrh vychází z barev a kovů použitých na znaku

obce. Dělení vlajky na čtyři stejná pole je inspirováno vlajkou města Plzně, která však

užívá jiných barev a jejich kombinací.

  Obec Kámen se svým hradem, který vytváří neopakovatelnou kulisu v okolní

krajině, si bezesporu zaslouží vlastní znak i vlajku připomínající její dávnou historii.

Doufáme, že tyto symboly budou posilovat patriotismus a zdravé sebevědomí občanů

naší obce.